SepagriT


Grit Separator 
เครื่องดักแยกกรวดทราย


  

เครื่องดักแยกกรวดทราย มักจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการบำบัดขั้นต้นเพื่อแยกกรวดทรายที่ปนมากับน้ำเสีย โดยปกติจะแยกกรวดทรายที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 ไมครอน ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องทำการบำบัด โดยทั่วไปมักจะนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีการระบายน้ำมาจากท่อระบายในชุมชนและจะมีกรวดทรายปะปนมาด้วย การดักกรวดจะทำงานร่วมกับระบบตกตะกอนทรายและใช้เครื่องสูบกรวดทรายสูบน้ำผสมกรวดทรายที่ได้เข้ามาที่เครื่องจักรนี้ การดักแยกกรวดทรายจะใช้สกรูลำเลียงหมุนตักกรวดทรายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาด้านบน เมื่อกรวดทรายถูกตักขึ้นมาแล้วจะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่อไป เช่น ถังเก็บ หรือ ระบบลำเลียง เป็นต้น


รูปแบบและการติดตั้ง


		

เครื่องจักรนี้มีรูปแบบเป็นถังทรงสามเหลี่ยมคว่ำสำหรับรับน้ำผสมกรวดทรายเข้ามา มีลำรางเอียงรับทางด้านหลังของถัง และมีสกรูลำเลียงติดตั้งอยู่ภายในรางตลอดความยาว น้ำผสมกรวดทรายจะถูกดูดเข้ามาในถังนี้ ตรงบริเวณด้านหน้า และกรวดทรายที่หนักกว่าน้ำจะตกลงด้านล่างซึ่งมีสกรู่หมุนรออยู่ กรวดทรายจะถูกลำเลียงจากด้านหน้าเอียงขึ้นไปทางด้านหลังเครื่องและถูกส่งออกมาทางช่องทิ้งกรวดทราย เครื่องจักรจะถูกติดตั้งให้ใกล้กับระบบตกตะกอนทรายโดยเครื่องจะติดตั้งบนฐานเรียบที่แข็งแรงบนขาทั้งสี่ของเครื่องจักร และทำการต่อท่อสำหรับน้ำผสมกรวดทรายที่เข้ามาและท่อระบายน้ำหลังจากการดักแยกเพื่อนำไปบำบัดต่อไปองค์ประกอบของเครื่องจักร

a) โครงเครื่อง (Main Frame or Inlet Housing) มีลักษณะเป็นถังแบบทรงสามเหลี่ยมคว่ำ โดยมีหน้าจานรับน้ำผสมตะกอนเข้า (Inlet Flange) ติดตั้งอยู่ทางด้านบน และมีท่อระบายน้ำ (Drainage Pipe) ที่ดักแยกแล้วอยู่ทางด้านข้างหรือด้านหน้าของโครง โครงเครื่องนี้ทำมาจากเหล็กแบบ SS400 หรือ สแตนเลสแบบ SUS304

b) โครงรองรับเครื่อง (Support Frame) มีลักษณะเป็นโครงพร้อมขาตั้ง แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะติดตั้งทางด้านหน้า (Front Support or Lower Support) เชื่อมติดอย่างแข็งแรงกับโครงเครื่อง และส่วนที่สองจะติดตั้งทางด้านหลัง (Back Support or Upper Support) เชื่อมติดอย่างแข็งแรงบนรางลำเลียง

c) ส่วนลำเลียงกรวดทราย (Conveying Zone) ส่วนนี้มีลักษณะเป็นลำรางเอียงรับทางด้านหลังของโครงเครื่อง และมีสกรูลำเลียงติดตั้งอยู่ภายในรางตลอดความยาว ซึ่งกรวดทรายจะถูกลำเลียงจากด้านหน้าเอียงขึ้นไปทางด้านหลังเครื่องและถูกส่งออกมาทางช่องทิ้งกรวดทราย (Discharge Chute) โดยปกติส่วนรางของลำเลียงนี้ทำจากเหล็กแบบ SS400 หรือสแตนเลสแบบ SUS304 ก็ได้ และสกรูที่ใช้สำหรับลำเลียงจะมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดการดักกรวดทรายและทำจากเหล็กแบบ SS400 หรือวัสดุอื่น

d) ช่องทิ้งกรวดทราย (Discharge Chute) ช่องทิ้งขยะจะเป็นส่วนประกอบที่ต่อเนื่องมาจากส่วนลำเลียง โดยช่องทิ้ง ขยะจะถูกออกแบบให้มีขนาดเท่ากันกับขนาดของรางลำเลียงและติดตั้งอยู่ทางด้านบน ช่องทิ้งขยะนี้มักทำมาจากเหล็กแบบ SS400 หรือ สแตนเลสแบบ SUS304

e) ชุดขับ (Drive Unit) ชุดขับจะติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่อง สำหรับเป็นต้นกำลังในการขับสายพานตักขยะ ชุดขับเป็นแบบหมุนคงที่ (Fix Speed) รอบการหมุนของชุดขับควรเลือกไว้ที่ประมาณ 5-14 รอบต่อนาที ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องจักรและเป็นแบบหน้าจานสวมติดกับเพลาสกรู (Flange Mount and Hollow Shaft Type) โดยทั่วไปขนาดกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับชุดขับจะเป็นแบบ 380 V / 50 Hz / 3 ph และมีกำลังขับเริ่มต้นที่ 0.25 kW สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สกรูขนาด 200 มม. สำหรับดักแยกกรวดทรายได้ประมาณ 1.5 ลบ.ม. และกำลังที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของเครื่องตามคำแนะนำของผู้ผลิต


หลักการเลือกขนาดเครื่องจักร

การเลือกใช้และประเมินหาขนาดเครื่องจักรชนิดนี้ ผู้เลือกควรจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้หาขนาดที่เหมาะสมดัง รายละเอียดข้างล่างนี้

a. ขนาดของใบสกรู (Screw Diameter, SD) โดยจะเป็นค่าที่บอกถึงขนาดของเครื่องจักร ผู้ออกแบบควรจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรวดทรายที่จะเข้ามายังเครื่องและปริมาณกรวดทรายที่ต้องการแยกออกมา

b. ปริมาณกรวดทรายที่ต้องการดักแยกออกมา (Grit Flow, G) เป็นปริมาณกรวดทรายที่ดักแยกออกมาจากน้ำได้ โดยใช้ค่าความถ่วงจำเพาะของกรวดทรายอยู่ระหว่าง 1.3 ถึง 2.7 ทั้งนี้เลือกใช้ค่า 1.6 สำหรับการคำนวณ

c. ปริมาณน้ำผสมกรวดทรายที่เข้า (Inlet Flow, Q) ได้มาจากเครื่องสูบกรวดทรายที่เข้ามาในเครื่องและควรจะทราบถึงความเข้มข้นของกรวดทรายในน้ำนี้ด้วย

d. สามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์ ได้แก่


G = 22.06 x RPM x SD2 Q = Dg x G SD = ขนาดของใบสกรูลำเลียง (เมตร) Q = อัตราการไหลเข้า (ลบ.ม./ชั่วโมง) G = อัตราการดักแยกกรวดทราย (ตัน/ชั่วโมง) RPM = ความเร็วรอบของสกรู (รอบต่อนาที) Dg = ความเข้มข้นของกรวดทรายเข้า (% w/v)

e. ตัวอย่างการคำนวณ : ถ้าน้ำผสมกรวดทรายจากระบบตกตะกอนทรายเข้าเครื่องจักรที่ (Q) 40 ลบ.ม./ชม. เข้มข้นประมาณ 5.5% (w/v) และต้องการเลือกใช้เครื่องดักแยกกรวดทรายออกมาสามารถคำนวณค่า


Q = Dg x G G = 5.5% x 40 = 2.2 ตัน/ชั่วโมง G = 22.06 x RPM x SD2 RPM = เลือกใช้ที่ 7 รอบต่อนาที SD2 = G / 22.06 / RPM = 2.2 / 22.06 / 7 SD ~ 0.12 เมตร

ดังนั้นเลือกใช้เครื่องที่มีขนาดใบสกรูอย่างน้อย 120 มม.เดินเครื่องที่ 7 รอบต่อนาที ติดตั้งไว้ใกล้ระบบตกตะกอนกรวดทราย เป็นต้น