ExtraSieve


Static Screen
เครื่องดักขยะละเอียดแบบสแตติค
เครื่องตักขยะละเอียดแบบสแตติคนี้ มักจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการกรองเอาเศษขยะขนาดเล็ก กากจากอุตสาหกรรมอาหาร ขนและเศษของสัตว์ที่ติดมากับน้ำเสีย เส้นใยจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ โดยน้ำเสียที่จะถูกดักกรองจะถูกส่งมาที่เครื่องจักรนี้ และน้ำที่ดักกรองออกมาจะไหลลงไปยังระบบบำบัดอื่นๆต่อไป ส่วนเศษที่ดักได้จะติดอยู่หน้าเครื่อง และเมื่อเศษดังกล่าวถูกดักกรองขึ้นมาแล้วจะไหลลงไปยังส่วนต่อไป เช่น ถังเก็บขยะ หรือ ระบบรางลำเลียง เป็นต้น


รูปแบบและการติดตั้ง
แสดงลักษณะโดยทั่วไป

เครื่องจักรนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องใส่น้ำ โดยมีตะแกรงดักอยู่ด้านหน้า น้ำเสียจะถูกส่งขึ้นมาเข้าทางด้านน้ำเข้า (Raw Inlet) และเมื่อเข้าไปแล้วจะสะสมจนล้นมาทางด้านหน้าของเครื่องและเศษต่างๆ จะถูกดักกรองตามขนาดช่องเปิดที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก 0.25 มม. ไปจนถึง 2.50 มม. หรือตามแต่ผู้ผลิตจะกำหนด เศษที่ถูกดักจะไหลลงมาทางด้านหน้าลงถังขยะ หรือ รางระบายที่เตรียมไว้ ส่วนน้ำที่ผ่านลงมาจะไหลลงไปยังขบวนการบำบัดอื่นต่อไปซึ่งจะเห็นว่าการทำงานปกติจะไม่มีส่วนที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเลยยกเว้นส่วนประกอบเสริมอื่น (Option) การเลือกใช้เครื่องจักรแบบนี้จะดูจากลักษณะของน้ำที่เข้า (Influent Type) ปริมาณน้ำที่เข้า (Flow Rate) และปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) และจะนำมาเลือกความกว้างของเครื่อง เริ่มจากหน้ากว้าง 300 มม. ไปจนถึง ประมาณ 3,000 มม. เครื่องจักรนี้จะถูกยึดบนฐานที่แข็งแรงเหมาะกับน้ำหนักของเครื่องและน้ำเข้ามา และจะติดตั้งให้หน้าจานรับน้ำเข้าและท่อระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่อส่งน้ำ และท่อระบายน้ำที่จะนำเข้ามาต่อ และจะอยู่ตรงกันข้ามกับตะแกรงดัก


องค์ประกอบของเครื่องจักร

   

a) โครงเครื่อง (Main Frame) จะมีลักษณะเป็นกล่อง ซึ่งส่วนประกอบที่โครงหลักจะถูกเชื่อมติดอย่างแข็งแรง โดยมีแผ่นโครงปิดซ้ายขวา ด้านหน้าจะทำฐานไว้รองรับตะแกรง ด้านหลังจะมีกล่องรับน้ำติดอยู่ ส่วนด้านล่างจะเป็นแผ่นโครงปิดพร้อมมีข้อต่อส่งน้ำที่ดักกรองแล้วออก โดยปกติโครงเครื่องจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304

b) กล่องรับน้ำ (Head Box) มีลักษณะเป็นกล่องด้านบนพร้อมข้อต่อเป็นหน้าจานเพื่อรับน้ำเข้า กล่องนี้ทำหน้าที่ลดความปั่นป่วนของน้ำเสียที่เข้ามา ก่อนจะล้นไปยังตะแกรง โดยปกติกล่องรับน้ำจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304

c) ตะแกรง (Curve Sieve) ตะแกรงมีลักษณะโค้งวางเอียง 45 องศาทางด้านหน้าของเครื่อง โดยปกติตัวตะแกรงจะประกอบจากลวดสามเหลี่ยมวางเรียงกันในแนวขวาง ยึดเกาะต่อกันได้โดยลวดสี่เหลี่ยมวางในแนวยาวจนได้ความโค้งที่ต้องการโดยปกติตะแกรงทำจากสแตนเลสแบบ SUS304


หลักการเลือกขนาดเครื่องจักร

การเลือกใช้และประเมินหาขนาดเครื่องจักรชนิดนี้ ผู้เลือกควรจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้หาขนาดที่เหมาะสมดังรายละเอียดข้างล่างนี้


a. ชนิดของน้ำเสียที่เข้า (Influent Type) โดยแบ่งเป็น ชนิดที่ไม่มีไขมันแขวนลอย และชนิดที่มีไขมันแขวนลอย


b. ปริมาณการไหลเข้า (Flow Rate, Q) ได้แก่ปริมาณที่จะถูกส่งเข้ามายังเครื่องจักร


c. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid, SS)


d. ขนาดของเครื่องจะกำหนดจากหน้ากว้างของตะแกรง ซึ่งสามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์ ได้แก่


Q α W, 1/S, V, SS, K Q* = (34.11 x S + 70.08) x K W = Q / Q โดยที่ Q* = อัตราการไหลของน้ำเข้าที่หน้ากว้างตะแกรง 1 ม.(ลบ.ม./ชั่วโมง) W = ความกว้างของตะแกรง (มม.) S = ขนาดช่องเปิดของตะแกรง (Sieve Opening, มม.) เลือกใช้ ระหว่าง 0.25 ถึง 2.50 มม. V = ความเร็วของการไหล (ม./วินาที) SS = ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มก./ลิตร) K = ค่าคงที่แปรผันตามค่า SS ของน้ำเสียที่เข้ามา = 1.00 เมื่อ SS < 200 = 0.66 เมื่อ SS = 201 – 500 = 0.50 เมื่อ SS > 500 = 0.33 เมื่อ SS > 500 และมีไขมันแขวนลอย

e. ตัวอย่างการคำนวณ : ถ้าน้ำเสียกากจากโรงงานผลิตผลไม้และไม่มีไขมันผสมผ่านเครื่องจักรที่ (Q) 50 ลบ.ม./ชม. โดยวัดค่า SS ได้ประมาณ 600 มก./ลิตร และต้องการดักกากที่ใหญ่กว่า (S) 0.5 มม. สามารถคำนวณค่า


Q* = (34.11 x S + 70.08) x K Q* = (34.11 x 0.5 + 70.08) x 0.5 = 43.56 ลบ.ม./ชม./ม.ตะแกรง W = Q / Q* = 50 / 43.56 = 1.15 ม.

ดังนั้นเลือกใช้เครื่องที่มีตะแกรงหน้ากว้างอย่างน้อย 1.15 เมตร ที่ขนาดช่องเปิด 0.50 มม.