Supply of equipment

รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรกล ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการตะกอนในที่ต่างๆ ระบบการประปา

Construction and installation  

รับงานติดตั้งระบบผลิตน้ำดีและ ติดตั้งดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

REHABILITATION

านปรับปรุง ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ 

SALES&SERVICE

เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี การจัดการตะกอน ทั้งในรูปแบบของเครื่องจักร และเรือขุดตะกอนWETCO International Company Limited.

                     บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อ มกราคม พ.ศ.2538 พร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ มีความชำนาญงานทางด้านระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี และระบบอุตสาหกรรม มากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ทางด้านการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี และระบบอุตสาหกรรม โดยเลือกความเหมาะสมกับระบบ งบประมาณ และบริการหลังการขาย รวมถึงงานบริการอื่นๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนมายาวนาน

                     บริษัท เว็ทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความยินดีที่จะเลือกสรร และนำเสนอการบริการทั้งระบบ โดยเน้นสินค้าคุณภาพที่มีความเหมาะสมให้กับคุณลูกค้า ท้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ภายใต้ความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าที่บอกต่อกันมาเสมอ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

New Projects

The Last Project 2015
     


Our Customer Reference